دریافت نمونه قرارداد، لایحه و شکایات

  • نمونه قرارداد
  • نمونه شکایت
  • نمونه لایحه

متن آماده‫ و تنظیم شده وکالتنامه برای چاپ کانون قوه قضائیهمتن آماده‫ و تنظیم شده وکالتنامه برای چاپ کانون دادگستریاجاره یک دستگاه آپارتمان تجاریاجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونیبیع قطعی ملکصلح حقوق سرقفلیقرارداد مزارعهقولنامه انتقال ملک« بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري »این اجاره خط موجر(صاحب سرقفلی) و مستاجرمبایعه نامه قطعی خودروانتقال مال غیرایراد ضرب جرح عمدی و سلب آسایشایراد ضرب جرح عمدی وتهدید به قتل وزور گیری مدارکترک نفقهتصرف عدوانی وممانعت از حقتصرف و تخریب نهر اختصاصی اشتراکی وسیله لولهسلب آسایش و ایجاد مزاحمت وتهمتسلب آسایش و ایجاد مزاحمتسلب آسایش و توهین وتهدید به قتلخیانت در امانتلایحه دفاعیه زوج جهت تعدیل اقساط مهریه ۱۳۹۱((استشهاد محلي در خصوص اعسار از پرداخت مهریه)) (2)((استشهاد محلي در خصوص اعسار از پرداخت مهریه))«استشهادیه محلی در خصوص عدم تمکین زوجه»استشهاد محلي در خصوص عدم پرداخت نفقهاستشهاد محلي در خصوص عسر و حرجاستشهادیه محلی تقسیط محکوم بهاستشهادیه اعسار از هزینه دادرسیدر خواست عفو یا تخفیف مجازاتتایید دستور عدم پرداخت چک از سوی دادگاهدر خواست اجرای محکومیتهای مالی، ماده 2 ق.ن.ا.م.مدر خواست صدور اجرائیه