(        الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّــدٍ وَ آلِ مُحَمَّــدٍ و عَجّل فَرَجَهم           )
جناب آقای علی مهدوی به عنوان یکی از بهترین وکیل در اردبیل در بین مردم شناخته شده است. ایشان به تمامی قوانین حقوقی تسلط و تمرکز بالا دارد و در مدت زمان کم می تواند مشکلات حقوقی مردم را در زمینه های کیفری، خانواده، طلاق، ملکی، مالی، اسناد و غیره را برطرف کرده و زمان حل آن ها را سرعت بخشد. آقای علی مهدوی در کار و حرفه خود مورد اعتماد و اطمینان مردم واقع شده است
محاسبه مهریه و خسارت تاخیر تادیه

محاسبه مهریه
سال وقوع عقد
سال قبل از وصول مهریه
مبلغ مهریه
نتیجه 0

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

محاسبه خسارت تاخیر تادیه (  آخرین شاخص فروردین 1403 )
مبلغ خواسته:
سال سررسید:
ماه سررسید:
سال پرداخت:
ماه پرداخت:
مبلغ خسارت: 0
مبلغ قابل پرداخت: 0

محاسبات هوشمند

حق الوکاله، هزینه دادرسی، تاخیر تادیه همراه با امکان چاپ محاسبات
محاسبات بر اساس واحد تومان می باشد!
 • محاسبه حق الوکاله طبق تعرفه مصوب 1398
  محاسبه حق الوکاله طبق تعرفه مصوب 1398
  مبلغ خواسته:
  حق الوکاله کلی: 0
  حق الوکاله بدوی و تجدید نظر: 0
  مرحله بدوی: 0
  مرحله تجدید نظر 0
  مرحله اجرا 0
  مرحله واخواهی 0
  مرحله فرجام خواهی(مالی) 0
  محاسبه مالیات
  جمع مالیات 0
  مالیات بدوی 0
  مالیات تجدید نظر 0
  مالیات اجرا: 0
  مالیات واخواهی 0
  مالیات فرجام خواهی(مالی) 0
  قانون وکالت
 • محاســـبه هزینـــه دادرســی در دادگــاه حقوقــی
  محاسـبه هزینـه دادرسی در دادگاه حقوقی
  مبلغ :
  مــرحـلــه بـدوی: 0
  مرحـلـه واخـواهی 0
  مرحله تجدید نظر: 0
  مرحله فرجام خواهی: 0
  مرحله اعتـراض ثالث 0
  مرحله اعاده دادرسی: 0
  نیم عشر 0
  هزینه در دعاوی غیر مالی 100000 تومان می باشد
  و در تجدیدنظر دعاوی غیرمالی 21000تومان می باشد.
 • محاســبه دیه کامل بر مبنـــای تعـداد،نفـر،راس
  محاسبه دیه (سال 1403 )
  مبنا:
  مقدار:
  نتیجه 0
  مجموع 0
  منظوراز[دیه کامل]وجه رایج دیه کامل است و مطابق مثال های ذیل درج می شود.
  یـک دوم یا نصـف دیه کامل=0.5
  سه دهم درصد دیه کامل=0.003
  سـه چهـارم دیـه کامـل =0.75
 • محاسـبه هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف
  محاسـبه هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف
  مبلغ :
  مرحله بدوی: 0
  مرحله واخواهی: 0
  مرحله تجدید نظر: 0
  مرحله فرجام خواهی: 0
  مرحله اعتراض ثالث: 0
  مرحله اعاده دادرسی 0
  نیم عشر: 0
  فانون شورای حل اختلاف
  هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است .
 • محاسبه هزینه واخواست سفته (نقش تمبر .)
  محاسبات سفته
  مبلغ سفته:
  حساب نقش تمبر: 0
  حساب صندوق ب: 0
  مجموع: 0
  ابتدا به بانـکی که حساب جاری دارید مراجعه ، و بعد از واخواسـت سفتـه به واحد نقش تمبـر و ابلاغ اظهارنـامه دادگستری مراجعه نمائید و مبالغ بدست آمده زیر را در حساب مربوطه واریز نموده و بعد از نقش تمبر به واحد ابلاغ اظهارنامه تحویل دهید
  شماره حساب نقش تمبر(خزانه معین اردبیل)2171290839007
  شماره حساب صندوق ب (ذیحسابی دادگستری) 2171290885007
 • محاسبه حق الوکاله طبق تعرفه مصوب 1385
  محاسبه حق الوکاله طبق تعرفه مصوب 1385
  مبلغ خواسته:
  مدرک تحصیلی:
  سابقه(قضاوت،وکالت،هیات علمی)
  محل اشتغال
  حق الوکاله بدوی و تجدید نظر: 0
  مرحله بدوی: 0
  مرحله تجدید نظر 0
  مرحله اجرا 0
  جمع مالیات 0
  مالیات بدوی 0
  مالیات تجدید نظر 0
  مالیات اجرا: 0
  مرحله واخواهی 0
  مرحله فرجام خواهی(مالی) 0
  مالیات واخواهی 0
  مالیات فرجام خواهی(مالی) 0
  قانون وکالت

faq-image

درخواستهای حقوقی، استشهادیه محلی و غیره

با امکان چاپ هوشمند و رونوشت برداری و درج در لایحه الکترونیکی
 • تقاضای جلب و توقیف اموال محکوم علیه (نیابت و مزایده)
  درخواست جلب یا توقیف اموال بعد از قطعیت رأی صادره
  نوع دادنامه:
  درخواست ها
  شعبه
  شماره پرونده
  نام درخواست کننده
  درخواست کننده
  شماره ملی
  شماره حساب بانکی

  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • درخواست توقیـف اموال بعـد از صــدور قـرار تامیــن خواســته
  درخواست توقیف اموال بعد از صدور قرار تامین خواسته
  درخواست ها
  شعبه
  شماره پرونده
  نام درخواست کننده
  درخواست کننده
  شماره ملی
  نام اداره/سازمان:
  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • درخواســت مـطــالـعـــه پــرونـده تـوســـط وکـیـــــل دادگســــتـری
  درخواست مطالعه پرونده توسـط وکیل دادگستری
  شعبه
  نام موکل
  نام وکیل
  شماره پرونده
  پایه وکیل
  درخواست ها
 • درخواســت صـدور اجرائیــه بعـد از قطـعــی شــدن رای صـادره
  درخواست صدور اجرائیه توسـط وکیـل یا محکومٌ له بعد از قطعی شدن رای صـادره
  شعبه
  شماره پرونده
  نام درخواست کننده
  درخواست کننده
  قانون اجرای احکام مدنی
 • چاپ وکالتنـامه وکـلاء قوه قضائیــه، کانون وکـلاء دادگسـتری
  وکالتنامه
  انتخاب نوع چاپ وکالتنامه:
  نام موکل:
  شماره ملی موکل:
  شماره تماس موکل:
  اقامتگاه موکل:
  نام وکیل:
  پایه وکالت:
  شماره پروانه:
  شماره ملی وکیل:
  شماره تماس وکیل:
  اقامتگاه وکیل:
  نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف:
  موضوع وکالت:
  حدود اختیارات وکیل:
  حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن:
  جهت چاپ دقیق وکالتنامه از مرورگر گوگل کروم استفاده شود.
 • چاپ قـرارداد مـالی هـمـراه با درج مشخصـات وکیـل و موکـل
  درخواست چاپ قرارداد مالی
  انتخاب نوع قرارداد مالی:
  نام وکیل:
  اقامتگاه و شماره تماس وکیل:
  نام موکل:
  اقامتگاه و شماره تماس موکل:
  پایه وکیل:
  شماره وکالتنامه:
  شماره ملی موکل:
  موضوع وکالت:
 • استشهادیـه اعسـار از پرداخـت هزینـه دادرسـی و محـکومٌ به
  استشهادیه
  انتخاب مرحله
  نوع استشهادیه :
  نام و نام خانوادگی:
  شماره ملی :
  نام پدر:
  اقامتگاه :
  مبلغ هزینه دادرسی (ریال):
  شغل :
  درآمد ماهانه :
  وسیله امرار و معاش:
  مبلغ یا ارزش خواسته:
  موضوع دعوی/ خواسته:
  شماره پرونده:
  شعبه:

مصادیق دعاوی (تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی)

دعاوي حقوقي از نظر هزينه‌هاي دادرسي به دو قسم تقسيم مي‌شود. اين دو دسته عبارتند از: دعاوي مالي و غيرمالي .گاهی اوقات در تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی اختلاف پیش می آید؛ حتی در مواردی مشاهده می شود که در محاکم نیز این اتفاق می افتد.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری اردبیل و تهران

وکیل خوب و کارکشته در اردبیل و تهران

بهترین وکیل ملکی در اردبیل و تهران

بهترین وکیل کیفری اردبیل و تهران

مصادیق دعاوی مالی

خواسته ای که در عرف مال باشد ويا چيزي که مقصود از آن بالذات، توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد .

دعاوی الحاقی و امور حسبی

امور حسبي قاعده اي جداي از دعاوي مالي وغير مالي و الحاقی:خواسته دعوي حسب نتيجه؛ مالي یا غیر مالی باشد.

مصادیق دعاوی غیر مالی

خواسته اي که نه مال باشد و نه بالاصالة توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد.

image
image
image

اخبار حقوقی

اطلاع از جدیدترین اخبار و مصوبه های حقوقی
map

چرا ما را انتخاب کردید؟

ما خدمات مختلفی ارائه می دهیم

محاسبه هوشمند

محاسبه و چاپ سریع و رایگان، حق الوکاله، هزینه دادرسی، دیه، سفته، تاخیر تادیه , مهریه به نرخ روز.

درخواستهای حقوقی

تقاضای جلب و توقیف اموال محکوم علیه درخواست های قـرار تامیــن خواســته درخواســت صـدور اجرائیــه .

نگارش حقوقی

دریافت دادخواست های حقوقی در زمینه قراردادها، خانواده، امور حسبی و دریافت شکوائیه در موضوعات مختلف، .

مشاوره حقوقی

ارائه مشاوره حقوقی بر خط ،تماس های ثابت و همراه، ارائه مطالب حقوقی بروز در شبکه ها اجتماعی.

ارسال نظر، سوال، پیشنهاد

لطفا حروف بزرگ و کوچک را رعایت نمایید.