طرفین هر معامله حق دارند ضمن معامله و یا به موجب قرارداد جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله­ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.( ماده 454 قانون مدنی) تعیین داور به منظور حل اختلاف و یا سازش ممکن است توسط طرفین دعوا، شخص ثالث یا دادگاه صورت پذیرد. در هر مورد که داور نیز تعیین می گردد باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات داور و یا داوران تعیین گردد.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای درخواست تعیین داور

- تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده(اختیاری)*
- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات