منظور از تسلیط، وضع ید بر مال و تحت اختیار داشتن آن مال است. ممکن است شخصی مالی را تحت اختیار داشته باشد و قانوناً اختیار تصرف بر آن مال را از سوی مالک داشته باشد، حال اگر شخصی که قرار است مال به او تحویل داده شود اختیار و تصرف یا مالکیت شخص مقابل را انکار کند در این صورت شخصی که اختیار یا مالکیتش مورد تردید قرار گرفته است می­ تواند از طریق دادگاه تسلیط ید(وضع ید بر مال) خود را اثبات کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک))
- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات