سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد. در صورتی که در یک سند دو تاریخ متضاد وجود داشته باشد و باعث ایجاد تعارض در قرارداد شود، هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع می توانند به منظور تعیین تاریخ صحیح، دادخواستی با این عنوان به دادگاه تقدیم نمایند.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای تشخیص تاریخ اسناد عادی

- تصویر مصدق تصویر مصدق قرارداد/ هرگونه سند (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- درخواست جلب نظر کارشناس
- ساير دلايل و مستندات