طرفین داوری می توانند نسبت به رأیی که داور صادر نموده اعتراض کنند، حتی اگر بر اساس حق صلح صادر شده باشد. چنانچه رأی داور به استناد موارد مصرحه در ماده 489 باطل باشد، هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم بطلان رأی داور را تقاضا نمایند. ابطال رأی داور زمانی غیر مالی است که موضوع اولیه ی مطرح شده غیر مالی محسوب گردد.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال رأی داور(غیرمالی)

- تصوير مصدق راي داور (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات