دعوای مزاحمت از حق عبارتست از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. بنابراین چنانچه شخصی برای خود حقی قائل باشد و دیگری (مزاحم) با این تصور که محق است، مال را در اختیار گرفته و یا آن را وسیله مزاحمت قرار داده یا محرک و سبب آن بوده و مانع استیفاء حق آن شخص (ذینفع واقعی) گردد، شخص ذینفع می تواند به منظور رفع موضوع دعوای رفع مزاحمت از حق را در مرجع صالح اقامه نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز :
- سند مالكيت (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات