ناظر استصوابي کسي است که تمام امور باید به تصویب و موافقت او برسد. ناظر استصوابی در اموری مانند وصیت، ورشکستگی، وقف، اداره امور ترکه و قیومت تعیین می­شود. در وصیت وصي با موافقت ناظر امور مربوطه به وصيت را انجام مي­دهد. در ورشکستگی دادگاه مکلف است به محض صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان عضو ناظر جهت نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع آن تعیین کند. در وقف نیز واقف می­تواند شخصی را به عنوان ناظر جهت موافقت و تصویب امور متولی قرار دهد. همچنین در اداره امور ترکه و نیز بر قیم برای حفظ حقوق مولی علیه ممکن است ناظر استصوابی تعیین شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای درخواست نصب ناظر استصوابی

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق قیم نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
-سایر دلایل و مستندات