نزع در لغت به معنای برکندن، بیرون کشیدن و عزل کردن می باشد. بنابراین در صورتی که شخصی مدعی باشد که درخت غرس شده(کاشته شده) متعلق به او می باشد می تواند از دادگاه تقاضای نزع اشجار را بنماید. همچنین ممکن است مالکی زمین خود را در اختیار دیگری بگذارد تا در آن زراعت نماید و محصول بدست آمده از آن را مشاعاً بین خود تقسیم کنند. ولی عامل به جای زراعت در آن درخت می کارد و موارد موجود در قرارداد را رعایت نمی نماید. در این صورت مالک زمین می تواند از دادگاه تقاضای نزع اشجار را به طرفیت عامل بنماید. یکی دیگر از مصادیق نزع اشجار زمانی است که مستأجر بدون اذن مالک یا بدون اقتضای عرف درخت می کارد. که در این صورت موجر می تواند به موجب قرارداد اجاره، تقاضای نزع درختانی را که مستاجر کاشته است را از دادگاه بنماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای نزع اشجار

- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات