دعوای ممانعت از حق تقاضای کسی است که رفع ممانعت از حق ارتفاق و یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. پس چنانچه شخصی در ملکی دارای حقوقی از قبیل حق ارتفاق یا حق انتفاع باشد و سایرین مانع استفاده او گردند، می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده مبنی بر رفع ممانعت از حق را مطرح نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز :
- سند مالكيت (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات