فروش ملک مشاع
ملک مشاع یعنی مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد، مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد متعلق حق مالکیت هر یک مالکان باشد. هیچ یک از شرکا، قانوناً نمی­تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند. زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای دستور فروش ملک مشاع

- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- تصویر مصدق تصمیم واحد ثبتی (گواهی عدم افراز) (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات