مرجع اختصاصی غیردولتی مرجعی است که وابسته به دولت نیست و صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد به جز مواردی که صریحاً در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته باشد. از جمله مراجع اختصاصی غیردولتی، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است. کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض رسیدگی می‌کند. در صورتی که در خصوص رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری شاکی مرجع دولتی باشد و به رأی کمیسیون اعتراض داشته باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه کرده و دادخواست اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی را ارائه دهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی

- تصویر مصدق رأی مرجع اختصاصی غیردولتی (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.

- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- معاينه محلي
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات