دعوای خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیر­منقول بطرفیت متصرف غیر­قانونی مال خود اقامه می­کند و از دادگاه می­­­­­­خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند. در خلع ید خواهان باید سندی داشته باشید که مالکیت را صد درصد ثابت کند، یا این که حکم قطعی اثبات مالکیت موجود باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای خلع ید

- تصویر مصدق سند مالکيت (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و منضمات