چنانچه شرکت بیمه مبلغ خسارتی را تعیین نماید که مورد توافق زیان­دیده نباشد، موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمهمرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس از ارسال نظر کمیسیون به زیان دیده، شخص معترض می­تواند در صورت اعتراض مجدد از دادگاه عمومی تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- تصوير مصدق راي کميسيون ماده 17 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه (الزامي)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات