طبق مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود یعنی اجرا، توقیف را رفع می کند در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
مدارك و منضمات مورد نياز طرح دعوای اعتراض به عملیات اجرایی(موضوع مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی)

- تصویر مصدق سند (اختیاری)
- تصویر مصدق صورتمجلس توقیف اموال (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- ساير دلايل و مستندات