استرداد سند (مالی)
دعوی استرداد سند در مواردی از این قبیل مطرح می­شود: زمانی که شخصی از دادن سند مالکیت بدون هیچ دلیلی خودداری کند، در صورتی که سند جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی داده شده باشد و متعهد به تعهد خود عمل نموده باشد و طرف مقابل از دادن سند خودداری کند، هنگامی که وکیلی که برای طرح دعوا در دادگاه تعیین شده اسناد و مدارک مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست وکیل، تحویل وی ندهد، زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت، آن شخص از استرداد سند خودداری کند، در صورتی که اسناد نزد اداره ثبت به امانت سپرده شده باشد و علی­رغم رعایت تشریفات استرداد سند، اداره ثبت از دادن سند خودداری کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد سند (مالی)

استرداد سند (مالی)
دعوی استرداد سند در مواردی از این قبیل مطرح می­شود: زمانی که شخصی از دادن سند مالکیت بدون هیچ دلیلی خودداری کند، در صورتی که سند جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی داده شده باشد و متعهد به تعهد خود عمل نموده باشد و طرف مقابل از دادن سند خودداری کند، هنگامی که وکیلی که برای طرح دعوا در دادگاه تعیین شده اسناد و مدارک مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست وکیل تحویل وی ندهد، زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت آن شخص از استرداد سند خودداری کند، در صورتی که اسناد نزد اداره ثبت به امانت باشد و علی­رغم رعایت تشریفات استرداد سند، اداره ثبت از دادن سند خودداری کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد سند (مالی)

- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات