در مواردی که صورت مجلس تفکیکی اخذ می گردد لیکن موارد مذکور در آن منطبق با واقعیت نمی باشد، می توان دعوای تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی را در دادگاه مطرح نمود. یکی دیگر از مواردی که در خصوص آن تفکیک صورت می گیرد، ساختمان می باشد که ممکن است در عملیات تفکیکی اشتباهاتی صورت گیرد، رسیدگی و رفع اشتباه مذکور به انتقال سند رسمی یا ثبت در دفتر املاک منتهی می­گردد. این مورد مشروط بر اینکه رفع اشتباه خللی به حق کسی وارد نکند بر عهده هیأت نظارت می باشد ولی در صورتی که رفع این اشتباه منجر به ورود ضرر به حق شخصی شود، مالک تقاضای تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی را از دادگاه می نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای تصحیح و اصلاح صورتمجلس تفکیکی

- تصوير مصدق سند مالكيت (اختیاری)
- تصوير مصدق صورت مجلس تفکيکي (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات