کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست وبه اعتبار اودر مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی کند. جهت طرح دعوی حقوقی صدور اجراییه درباره حل اختلاف بین کارگر و کارفرما باید، حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر شود و درخواست اجرای حکم داده شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی صدور اجرائیه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

- تصویر مصدق رأی هیأت تشخیص/ حل اختلاف (اجباری)
- گواهی ابلاغ رأی (اجباری)
- نامه اداره کار(اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.