پس از ابلاغ برگ لازم الاجراء می توان در مواردی درخواست ابطال اجراییه را مطرح نمود. برگ لازم الاجراء آن است که بدون احتیاج به صدور حکم از جانب محاکم توسط مأموران دولتی قابلیت اجرایی دارد. همچنین هرگاه به هر دلیلی حکم اجرا نشود و از زمان ابلاغ، مهلت اعتراض سپری شود تا اجرائیه صادرگردد یا تمبر اجرایی در مرحله اجرا یا تمبر وکالت باطل نشده باشد دعوای ابطال اجرائیه قابل طرح می باشد.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال اجراییه (موضوع اجراییه غیر مالی است)

- تصوير مصدق اجرائيه (اختیاری)*
- تصوير مصدق سند انجام يا سقوط تعهد (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- درخواست جلب نظر کارشناس
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات