در مواردی که اشتباهی در صدور قبض برق صورت پذیرفته باشد مانند اینکه کنتور برق مورد استفاده، قابلیت استفاده با آن حجم ترافیک را نداشته باشد یا اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به انشعاب یا راجع به پلاک وغیره اشتباه درج گردیده باشد، همچنین در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد و سازمان یا اداره مربوطه اقدام به اصلاح ننماید و مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض برق را به دادگاه تقدیم نمایند.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال قبض برق

- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاري)
- تصوير مصدق قبض مصرفي (اختیاري)
- تصویر مصدق اجاره نامه (اختیاري)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات