طرفین دعوا می توانند در موافقت نامه داوری طریق ویژه ای را برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نمایند. داور برای ابلاغ دادخواست و اخطاریه های مربوط به دعاوی تابع هیچگونه تشریفاتی نیست. بنابراین در صورتی که توافقی نسبت به ابلاغ رأی انجام نشده باشد؛ داور مکلف است حسب مورد رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده رأی دعوا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. بنابراین رأی داور باید بدواً به نحو قانونی ابلاغ شود، تا قابل اجرا باشد. اما چنانچه پس از گذشت بیست روز رأی داور ابلاغ نگردد، محکوم له و یا نماینده حق دارند ابلاغ رأی داور را درخواست نمایند.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای درخواست ابلاغ رأی داور

- تصوير مصدق قرارداد (اختیاری)
- تصوير مصدق راي داور (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.