تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است می­تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که می­خواهد آن را به قطعات کوچک تر تفکیک نماید. در صورتی که فروشنده اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید خریدار می تواند از دادگاه تقاضای الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بنماید. همچنین در صورتی که بین مالک و سازنده توافق شود که سازنده تمام عملیات اداری ساختمان از جمله اخذ صورت مجلس تفکیکی را انجام دهد ولی علی­رغم وجود تعهدات، سازنده اقدامات لازم را انجام ندهد مالک می­تواند از دادگاه الزام وی را بخواهد.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاری)
- تصویر مصدق سند عادي (اختياري)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- درخواست جلب نظر کارشناس
- ساير دلايل و مستندات
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- شهادت شهود و مطلعين